Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za omocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Akceptuję

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę CONTENT ART Sp. z o. o. z siedzibą
  32-088 Grębynice, ul. Św. Floriana 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000682490, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5130250347,
  REGON : 367530788 oraz, e-mail: info@contentart.pl , nr telefonu: +48 503 090 466 (zwaną dalej
  Galerią CONTENT ART).
 2. Zamawiającym (zwanym również KLIENTEM) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba
  prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym
  przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do towarów oferowanych przez
  Galerię CONTENT ART
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Galerii CONTENT oznacza akceptację przez
  KLIENTA zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich
  przestrzegania.
  II. Składanie zamówień
 4. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu,
  jak również drogą elektroniczną pod adres: info@contentart.pl
 5. Galeria CONTENT ART nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego
  nieprawidłowych danych.
 6. Galeria CONTENT ART informuje, że dane osobowe podane przez KLIENTA, zbierane są na
  zasadzie dobrowolności, służyć będą realizacji zamówienia i nie będą nikomu udostępnione, z
  wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw oraz
  gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
  danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póżn. zm.), Zamawiający ma
  prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 7. Złożenie oferty przez KLIENTA jest każdorazowo potwierdzane przez Galeria CONTENT ART
  w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji o złożeniu oferty przez Zamawiającego. Potwierdzenie
  to nie stanowi oświadczenia woli Galerii CONTENT ART w przedmiocie przyjęcia oferty
  Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.
  III. Płatności
 8. Ceny obrazów oraz pozostałych towarów znajdują się na stronie internetowej Galeria CONTENT
  ART podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 10. Na życzenie KLIENTA, zgłoszone przed wysyłką obrazów oraz pozostałych towarów, do
  każdego zamówienia wystawiana jest faktura. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać
  wszystkie dane niezbędnie do wystawienia faktury. Ewentualne błędy w danych zawartych w
  fakturze należy zgłosić w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury pod rygorem
  nieuwzględnienia reklamacji.
 11. Zamawiający może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:
  a) kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu DotPay/Przelewy24 dostępnego pod
  adresem internetowym www.przelewy24.pl. Galeria CONTENT ART nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego karty płatniczej podmiotu,
  który nie wyraził zgody na użycie jego karty.
  b) przelewem bankowym na konto

Galeria CONTENT ART
32-088 Grębynice, ul. Św. Floriana 44
Rachunki do płatności w mBanku:

 • dla płatności w PLN nr rachunku bankowego IBAN: PL51 1140 2004 0000 3202 7691 3395
 • dla płatności w USD nr rachunku bankowego IBAN: PL90 1140 2004 0000 3112 1398 5413
 • dla płatności w EUR nr rachunku bankowego IBAN: PL68 1140 2004 0000 3112 0713 3632
  Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania rachunku bankowego Galerii CONTENT ART.
  W przypadku wyboru przelewu bankowego na konto, a nie płatności poprzez DotPay/Przelewy24
  na www.kamilstanczak.art, Zamawiający powinien powiadomić o tym fakcie obsługę Galerii
  CONTENT ART pod numerem telefonu +48 503 090 466, w celu skrócenia procesu przesyłki.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wybrany obiekt jest dostępny w
  magazynie sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji
  w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub
  logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki
  technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z
  rzeczywistością. KLIENT o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę
  sklepu.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez KLIENTA na jego koszt.
  Warunki i możliwość wysyłki obrazów i pozostałych towarów za granicę są uzgadniane
  indywidualnie z KLIENTEM.
 4. Dostawa obiektów może zostać zrealizowana pocztą kurierską, pocztą tradycyjną, poprzez
  Paczkomaty albo w formie odbioru osobistego przez Zamawiającego. Koszt dostawy ryczałtowy
  dla obrazów w dostawie krajowej obejmujący pakowanie to 70 zł. W przypadku przesyłek
  zagranicznych odbywają się one wyłącznie na koszt kupującego. Opcja ta jest dostępna po
  wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 7 dni roboczych (z wyłączeniem przerwy
  urlopowej w Galerii CONTENT ART i jest liczony:
  a) od momentu potwierdzenia przez Galerię CONTENT ART oferty kupna – w przypadku wybrania
  formy płatności gotówką przy odbiorze,
  b) od momentu uznania rachunku bankowego Galerii CONTENT ART– w przypadku wybrania
  przez Zamawiającego formy płatności w drodze przelewu bankowego lub kartą płatniczą za
  pośrednictwem DotPay/Przelewy24
 6. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych powyżej, Galeria
  CONTENT ART skontaktuje się niezwłocznie z KLIENTEM, informując o przewidywanym
  terminie realizacji zamówienia.
  V. Odbiór towaru
 7. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny
  opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT
  obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób
przyjęty u danego kuriera,
b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu
obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
c) poinformowania Galerii CONTENT ART o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w
formie elektronicznej.

 1. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez
  KLIENTA czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Galeria CONTENT ART nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.
 2. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została
  zwrócona przez kuriera do Galerii CONTENT ART, Galeria CONTENT ART nie odpowiada za
  uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi
  wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
  Galerii CONTENT ART opłaty za przesyłkę zwrotną.
 3. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych
  obiektów w terminie 14 dni, Galeria CONTENT ART zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki
  opłaconych obiektów na koszt klienta.
  VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 4. KLIENT (Zamawiający) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania
  przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do Galerii CONTENT ART pisemnego
  oświadczenia mailem pod adres: info@contentart.pl lub pod adres pocztowy: CONTENT ART Sp.
  z o. o. ul. Św. Floriana 44, 32-088 Grębynice.
 5. W powyższym przypadku Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Galerią
  CONTENT ART w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 6. Galeria CONTENT ART zwróci Zamawiającemu wpłacone kwoty na poczet zamówionych
  towarów w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez Galerię CONTENT
  ART, pod warunkiem, że żaden z nich nie będzie nosił śladów użytkowania, ani uszkodzeń.
  VII. Reklamacje
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z
  zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych
  ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed
  upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
 9. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Galerii CONTENT
  ART z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć Galerii CONTENT
  ART stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z Galerią CONTENT ART w celu ustalenia
  szczegółów postępowania reklamacyjnego.
 10. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer
  zamówienia, nazwę obiektu/tytuł pracy, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis
  ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z
  zamówieniem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania
  reklamacyjnego.
 11. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności Galerii CONTENT ART z tytułu
  niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej
  info@contentart.pl lub pod adres pocztowy: CONTENT ART Sp. z o. o. ul. Św. Floriana 44,

32-088 Grębynice.

 1. Reklamacje Galeria CONTENT ART rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji Galeria CONTENT
  ART ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego
  zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy sklepem internetowym
  www.kamilstanczak.art Galerii CONTENT ART a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej
  kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby
  to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą
  rozstrzygane przez sąd powszechny w Krakowie.
 2. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Galerii CONTENT
  ART.
 3. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu
  praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów, w szczególności obrazów lub ich części, jest
  bezwzględnie zabronione.